הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל
מה אתה מחפש?

 

      

הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל - טפסים > טופס כתב ויתור על סודיות לפי סעיף 7א(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל

טופס כתב ויתור על סודיות לפי סעיף 7א(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל

סעיף 7א(א)(2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, קובע כך:

" 7א. בקשת חייב לצו תשלומים [תיקון: תשנ"ד, תש"ס]

(א) חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק במלואו או בשיעורים שנקבעו כאמור בסעיף 7(א), יגיש לראש ההוצאה לפועל, תוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה, בקשה לתשלום החוב הפסוק במועדים ובשיעורים שיציע בהתאם ליכולתו; לבקשה יצורפו:

(1) ...

(2) כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים בדבר נכסיו ומקורות הכנסתו המצויים בידי כל גורם, לרבות בידי גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או בידי תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן - כתב ויתור על סודיות)."

 

חזור לדף הוצאה לפועל - טפסים