הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 הוצאה לפועל - מפתח עניינים

 
הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל > תקיפת חוקיותו סבירותו או ביצועיותו של פסק הדין המבוצע בהוצאה לפועל

תקיפת חוקיותו סבירותו או ביצועיותו של פסק הדין המבוצע בהוצאה לפועל

טענה שפסק הדין ניתן בחוסר סמכות עניינית

עקרונית, ניתן לתקוף פסק דין בתקיפה עקיפה (תקיפה בהוצאה לפועל, להבדיל מתקיפה ישירה בדרך של ערעור), אך הדבר מוגבל למקרה שבו חוסר הסמכות העניינית הינו ברור וגלוי על פני הדברים. קיימים סוגים שונים של "חוסר סמכות", כאשר בחלקם פסק הדין אינו בטל, אלא רק ניתן לביטול, ולא בתקיפה עקיפה כי אם התקיפה ישירה (פסק דין עליון 14.1.82 ע"א 322/81). 1

פסק דין הצהרתי או פסק דין נטול חיובים אופרטיביים אינם בני-ביצוע בהוצאה לפועל

טענה שאין למלא אחר פסק דין שנכלל בו חיוב אגרה חריג ולא סביר

נדחתה הטענה. נפסק, כי תפקידו של ראש ההוצאה לפועל הוא להוציא לפועל את האמור בפסקי הדין. אין הוא מוסמך להחסיר או להוסיף לפסק הדין, או לקרוא לתוכו את מה שלא נאמר בו. כאשר סבור ראש ההוצאה לפועל כי פסק הדין אינו ברור וטעון הבהרה, מוקנית לו סמכות מכוח חוק ההוצאה לפועל לפנות בכתב לבית המשפט שנתנו כדי לקבל הבהרה. אין ראש ההוצאה לפועל רשאי לסטות ממילותיו הברורות של פסק הדין, אפילו סבור הוא כי פסק הדין שגוי מעיקרו. הדרך הנכונה לתקוף את פסק הדין היא בתקיפה ישירה של הגשת ערעור עליו, ולא במסגרת הליכי הוצאה לפועל. גם סמכויותיו של בית משפט של ערעור על החלטת ראש הוצאה לפועל ביחס לכך נגזרות מסמכויותיו של ראש ההוצאה לפועל, ולכן גם לערכאת הערעור אין סמכות לשנות מהוראות פסק הדין (פסק דין עליון 30.3.97 רע"א 773/97). 3

פסק דין שאינו כולל ע"פ לשונו חיוב בגין הפרשי הצמדה וריבית

מאחר שע"פ חוק פסיקת ריבית והצמדה בית המשפט רשאי גם לא לפסוק בגין הפרשי הצמדה וריבית, הרי שפסק דין ששותק בגינם יש לבצעו בהוצאה לפועל כלשונו, ללא חיוב בגינם, ואף ללא צורך בבקשת הבהרה בגינם (החלטה מחוזי ירושלים 15.11.04 בר"ע 697/03). 51

פסק דין הנוקט במינוח "ריבית משפטית"

כאשר המנוח שננקט הוא "ריבית משפטית" חל חוק פסיקת ריבית והצמדה, גם אם מהותית נטען שצריכה לחול ריבית בנקאית (פסק דין מחוזי ת"א 13.2.06 ע"א 1274/05). 55

פסק דין פשרה המתנה את היכולת לבצעו בהוצאה לפועל בתנאים

דוגמא לפסק דין כזה ולתסבוכת שהוא יצר, אם כי בסופו של דבר נפסק שפסק הדין אכיף וניתן לבצע בהוצאה לפועל את הוראותיו (פסק דין מחוזי ירושלים 18.12.06 ע"א 9084/06). 83

דרכי ביצוע של פסק דין פשרה/פסק דין מוסכם

פסק דין פשרה המתנה פינוי מנכס בתנאים

דוגמא לפסק דין כזה ולתסבוכת שהוא יצר, אם כי בסופו של דבר נפסק שפסק הדין אכיף וניתן לבצע בהוצאה לפועל את הוראותיו (פסק דין מחוזי ירושלים 18.12.06 ע"א 9084/06). 83

כאשר פסק דין לפינוי מקרקעין שותק לגבי שאלת הריסת המבנה המפונה, אין לראש ההוצאה לפועל סמכות לקרוא לתוך פסק הדין חיוב בהריסה

פסק דין פשרה המפנה להוראות חוזה השכירות ביחס לגובה דמי השכירות

דוגמא לפסק דין כזה ולתסבוכת שהוא יצר, אם כי בסופו של דבר נפסק שפסק הדין אכיף וניתן לבצע בהוצאה לפועל את הוראותיו (פסק דין מחוזי ירושלים 18.12.06 ע"א 9084/06). 83

כאשר פסיקתא סותרת את פסק הדין, פסק הדין גובר

על ראש ההוצאה לפועל ליישם את פסק הדין, גם אם הפסיקתא סותרת (פסק דין מחוזי ת"א 13.2.06 ע"א 1274/05). 55

טענה בדבר פסק דין לא חתום

אושרה החלטת ראש הוצאה לפועל לדחות בקשת חייב לסגירת תיק ההוצאה לפועל עקב היעדר פסק דין חתום. זאת, הן לאור העובדה שהחייב לא סתר את חזקת תקינות המעשה המנהלי (חזקה לפיה הליכים בהוצאה לפועל מתנהלים כדין ומבצעים פסק דין בתוקף) והן לאור העבודה שהחייב השתמש לרעה ובחוסר תום לב בהליכים המשפטיים, כיוון שהוכח שהוא הודה כבר בעבר בפסק הדין ובתוקפו (החלטה מחוזי ת"א 25.7.06 בר"ע 3070/05). 71

פסק דין שמבוצע בהוצאה לפועל ואח"כ מבוטל

פסק דין שקובע שהחיוב הכספי/האופרטיבי ייקבע לפי בדיקת מומחה רו"ח

נפסק שפסק דין כזה אינו ניתן לביצוע בהוצאה לפועל ו"סמכותו של ראש ההוצאה לפועל מוגבלת היא לפרשנות בסיסית של פסק הדין, המבוצע בהליכי הוצאה לפועל, ולחישוב אריתמטי גרידא." (פסק דין מחוזי ת"א 12.12.06 ע"א 3033/04). 89

פסק דין שקובע מנגנון ברור לתשלום, גם אם מפנה לאישורים חיצוניים, הינו אכיף

החלטה של ועד ערר על החלטות ועדה מקומית לתכנון ובניה אינה בגדר פסק דין הניתן לביצוע בהוצאה לפועל

פסק דין מחוזי ירושלים 28.2.07 בר"ע 2177/06). 72

פסק דין לעשיית מעשה אינו ניתן לביצוע בהוצאה לפועל

כך נפסק, כאשר המעשה עליו הוחלט בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין הוא מעשה של רישום משכון (להבדיל ממימוש משכון). לכן נפסק כי אין מקום למנות כונס נכסים בהוצאה לפועל לשם אכיפת החיוב בפסק הדין לעשות המעשה הנ"ל (החלטה מחוזי ירושלים 25.7.06 בש"א 1706/06, ה"פ 603/97). 214

פסק דין המאשר הסכם למזונות – ראש ההוצאה לפועל אינו מוסמך להתחקות אחר מקור החיוב

אושרה החלטת ראש ההוצאה לפועל שראתה בהסכם בין בעל לאשה שאושר במסרת גט פיטורין כהסכם הקובע חיוב של מזונות, תוך דחיית טענת הבעל לפיה לא לא מדובר ב"מזונות" לפי סעיף 74 לחוק ההוצאה לפועל (טענת הבעל החייב היתה שהסעיף חל על בעל ואשה נשואים, ואילו הוא כבר התגרש מהזוכה) ותוך פרשנות הסעיף (החלטה מחוזי ת"א 11.7.02 בר"ע 2684/01). 102